نوروز دیروز

زمان به عقب برگردد،

تو کنارم باشی و خنده باشد، 

عید باشد و اشکهای شوق مامان موقع تحویل سال باشد،

صدای بابا باشد که می خواند،

دیگر هیچ چیز نمی خواهم،

زمان را همانجا نگه می دارم،

همانجا که خوشبختی آنجا بود ...

/ 0 نظر / 15 بازدید