فرض کن کسی هست که زمانی در دوره ای از زندگی اش ضربه ای خورده. ضربه ای که در بهترین حالت 50% اتفاقی و 50% به خاطر اشتباه آن فرد به او وارد شده. حالا نشسته ای و چشم در چشم آن فرد راجع به ضربه هایی از آن دست سخنرانی می کنی. در طول سخنرانی بارها و بارها به این مطلب اشاره می کنی که در این قبیل ضربه ها اتفاق و بخت هیچ نقشی ایفا نمی کنند و آدمها صرفا به دلیل اشتباهات ناشی از ناتوانی ذهنی خودشان مسبب این ضربه ها هستند. شنونده متناوبا این کلمات را از دهان شما می شنود "نادان"، "ضریب هوشی پایین"، "بی عرضه"، "ناتوان ذهنی"...

یک لحظه که خودت را جای شنونده بگذاری می فهمی چقدر در موقعیت ناراحتی قرار گرفته است. اصلا فرض کن طرف تنها یک هویج یا یک سیب زمینی باشد، دارد آن روبرو له می شود. له کردن سیب زمینی ها برای چه کسی نفعی دارد؟ ...

/ 0 نظر / 2 بازدید