کی گفت اينجا بايد يک کشور مستقل باشه؟!؟

دلم برای پادشاه بلژيک می سوزه.پيام تبريک سال نو که هميشه يک متن بالا و بلند و حوصله سر بر هست،اين بنده خدا بايد کل پيام رو سه بار به سه زبونی که مردم کشورش حرف می زنند بگه.فکر کنم آخرش از پادشاه بودن خودش پشيمون بشه طفل معصوم!

کشوری که شهرهای همسايهء فرانسه اش،فرانسوی زبانن،شهرهای همسايهء هلندش ،هلندی زبانن و شهرهای همسايهء آلمانش آلمانی زبان(خدا رو شکر با اسپانيا و ترکيه مرز نداره)،وضعيتش از اين بهتر نميشه.

جالب اينجاست که از هر وزيری هم چند تا با زبونهای مختلف وجود داره.اينجا تعداد وزير وزرا از تعداد شهروندهای معمولی بيشتره!!!حساب کن مالياتهايی رو که مردم بيچاره بايد بدن به دولت(تقريباً ۵۰٪ حقوقشون).

/ 1 نظر / 2 بازدید
Shobeir

راستی اگه تو ايران هم قرار بود دانش آموزا پيام تبريک سال نو رو به چند تا زبون يا لهجه گوش بدن.....بايد چند ساعت سر صف می ايستادن ؟