هشدار!

اگر روزی دیدی ضمیر ناخودآگاهت منعت می کند از معاشرت با کسی، حتما به حرفش گوش کن. وقتی ضمیر ناخودآگاه را جدی نگیری و مدام به کارهایی که نه برایت لذتی دارد و نه منفعتی ادامه دهی، یکروز همه چیز به هم می ریزد. یک روز بر می گردی و تمام حرفهایی که نباید را نثار آدمهایی می کنی که ارزش اعصاب خوردی ات را ندارند. اصلا هم دنبال این نباش که ضمیر ناخودآگاهت را تحلیل کنی و یا مثلا با نیروی منطق خنثی اش کنی. دلایلش می تواند خیلی ساده تر از این حرفها باشد، مثلا صدای طرف مثل سوت به مغزت می رود و عصبی ات می کند یا مثلا طرف همیشه وسط حرفت پابرهنه می پرد و همیشه می خواهد متکلم وحده باشد. اما عواقب کار هر چقدر هم که دلایل ریشه یابی شده بی ارزش باشند خطرناک است! خیلی خطرناک!

/ 2 نظر / 21 بازدید
مانیار

اگر به ضمیر ناخودآگاه گوش ندادیم زمانی متوجه عواقب بدش نباشیم که ببینیم نه فرصتی باقی مانده نه کسی اطرافت و باید بپذیری که باید فعلا سقوط کنی!

tib

كاملا موافقم