خدايی!

  • گفتم: اگر خدا بودم مادرم را می ساختم و پدرم را تا آنها باز برادرم را بسازند.آنوقت ديگر تنها نيستم.
  • خنديد و گفت: اولين شرط خدا بودن تنهايی است.
  • گفتم:پس من می توانم خدا باشم!
  • و باز به سادگيم خنديد...
/ 3 نظر / 2 بازدید
امپورتا

اين سه تا پستت عالی بود... هر سه شون... ولی اين يه چيز ديگه بود شادنه...

-

تنها من می دانم اندازهء صبوری خدا را ... و تنها من به اندازهء او تنهايم ... اندوه ِ بی پايانش را ... و اميد غمگينش را به گونهء نا سپاس انسان می شناسم!

آ

خوب آدم تنها دلش می خواد خدا باشه! ... اون وقت خودت همهء کسا هستی ...