این روزها که گذشت!

ارزش تک تک روزهای گذشته را آن وقت می فهمی که درست هزار و نود و پنج روز از آمدنت به کانادا می گذرد! این تنها یک عدد خشک و خالی نیست، این نشان می دهد که اگر در تمام این مدت در کانادا مانده بودی و به خارج از آنجا سفر نکرده بودی همین امروز مجاز به تقاضا برای پاسپورت کانادایی می شدی. حالا ارزش آن صد و چند روزی که در سه سال گذشته در کانادا حضور فیزیکی نداشتی را وقتی می فهمی که قانون تصویب شده پارسال در نوبت باشد که اجرایی شود. طبق این قانون از یک سال تا سه سال دیگر به زمان انتظار برای درخواست پاسپورت اضافه خواهد شد.

حالا می گویی ای بابا، باز نشسته ای روزهای عمرت را می شماری که بگذرند و تمام شوند؟ واقعیت این است که چه بخواهم چه نخواهم روزهای عمرم می گذرند، و من هم عاقبت روزی به آخر خط خواهم رسید درست مثل بقیه آدمها. حالا چی از این بهتر که روزهایم در انتظار رسیدن به آرزوها و هدفهای کوچک و بزرگی که برای خودم تعیین کرده ام بگذرند... 

/ 0 نظر / 13 بازدید