يک برش

يادته يک احمقی يک تيکه کاغذ کوچولو داد دست ای-کيو-سان و بهش گفت :اين تو يک سوراخ بذار که من بتونم ازش رد شم؟

من هم امروز تو يک تيکه کاغذ يک سوراخی کردم که بتونم از توش رد شم.اين نشون می ده که مغزم هنوز از کار نيفتاده.ديگه حق نداری بهم بگی چرا از فرصت هات استفاده نمی کنی.می بينی که از فرصت هام دارم به نحو احسن استفاده می کنم.اصلاً چه ميدونی شايد همين برش رو اگر روی زمان (به جای يک تيکه کاغذ)بدی ،بتونی چنان سوراخ  عظيمی در زمان ايجاد کنی که، مثلاً کل زندگی رو از توش رد کنی، يا هر چيز ديگه ای...

هنوز هم فکر می کنی اعمال مغزم مختل شده؟ خوب حق داری

                                                               

/ 1 نظر / 3 بازدید
دوستت

هرچی تو بگی...شادی حالت چطوره؟ کجايی؟ هنوزم داری دنيا رو می گردی؟