...

زمان انگار پرواز می کند این روزها، آنقدر زود شب می شود که به هیچکدام از کارهایم نمی رسم، حالا بعد از شش ماه به خودم آمده ام و می بینم حتی وقت نکرده ام آنها که دوستشان دارم را یک دل سیر ببینم، می ترسم از فردا، فردایی که نمیدانم کدام حسرت امروز را در دلش خواهد داشت...

/ 1 نظر / 2 بازدید
موژ

زندگی داره می دوه شادی....:(