آخيش!

نميدونم چه اصراری داشتم که تمام حرکات محير العقول نوع بشر رو به قداست و پاکی روح واحد و ميل به بازگشت به عنصر اوليهء وجود و گوهر درونی ناآشنا و عرفان نهفته در ذات ربط بدم،در حالی که دختر خاله با يک کلمه سر و تهش رو هم مياره: «حسودي».

آخيش چقدر آرومم،ديگه نه از عذاب وجدان خبريه نه از گاو گيجه های مغزی؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
afra

هيچی شادی جون! استاد تجديد فراش کردند با يکی از مريدان جمعيت و ديگر هيچ!