دوباره شادی

دستان خیالت را در دست می فشارم،

قبول، 

عهد بسته شد!

چشمانم را می بندم،

و تو را در خیال خویش می سازم،

تو را، همانگونه که تویی، نه آنگونه که دیگران می بینند،

تو را، با چشمان بسته!

من این بازی تازه را دوست می دارم،

و تصویر لبخند بی دریغ تو را که در ذهنم حک شده است.

من اشتباه نمیکنم،

من این عطر را خوب می شناسم،

حتی از پس فاصله ای به اندازه قطر زمین...

/ 0 نظر / 2 بازدید