يقين!!

با همين پای معيوب و مغز ناخوش احوال، پاريس و آمستردام رو ديدم.اگر يک موضوع ديگه پيش بياد و روم ايتاليا رو هم ببينم، ديگه به قدرت خدا يقين حاصل می کنم.

بعد از يقين نوبت چی بود؟پيامبری؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
io

اين چيزا رو که اينجا مينويسی خداوند قادر متعال ميخونه. بهت خشم ميگيره .

shadi

ioچند وقتی بيد که پيدات نبيد.کجا بيدی؟