خانه ما

من دلم جایی دور، خانه ای می خواهد،

کوچک اما پر نور،

گرم از آتش عشق، پر لبخند، پر از شادی و شور،

من دلم جایی سبز، کلبه ای می خواهد،

پر از احساس، پر از بوسه و گل،

آه مادر،

من تو را می خواهم،

و پدر را و برادر را هم،

من دلم می خواهد، باز هم ما شوم از بودنتان،

من دلم می خواهد، دور اگر هستم و دلتنگ، دلم خوش باشد،

که در آن سوی زمین،

خانه ای منتظر است،

پر از آغوش، پر از عشق بی منتتان...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید