هيچی.فقط دچار کمبود محبت شدم.فکر کنم دارم جلب توجّه می کنم.نه نه.نگران نشو،اولين بارم نيست.خودش تا چند روز ديگه خوب می شه.

/ 1 نظر / 5 بازدید
دوستت

>D:<....