زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب سخن!

به کار بردن واژه "چس ناله" در وصف موسیقی سنتی ایرانی تنها اعلام یک اختلاف نظر ساده نیست. نشانگر جهل است، اینکه هفت هزار سال موسیقی و ادبیات آمیخته با آن را نشناسی و بیرحمانه ترین واژه ها را در وصفش به زبان بیاوری درد است، به هیچ عنوان نشانه "باحالی" و به روز بودن و روشنفکری ات نیست. این فقط یک پیشنهاد دوستانه است که قبل از گفتن هر کلامی اول آن را زیر زبانت مزه مزه کنی.

/ 0 نظر / 2 بازدید