...

رفت بدود   مثل همیشه  زیبا بود.  وقت رفتن هرچه گشتیم پیدایش نکردیم انگار یک قطره آب شده بود در زمین فرو رفته بود! تا اینکه عاقبت بازگشت هیچ نگفت وقتی راه افتادیم ابر همه آسمان را فرا گرفته بود غروب نزدیک بود نم نم باران آغاز شد...

دیگر هیچگاه خنده اش را ندیدم. نه آن روز و نه روزهای بعد از آن...

آدمها دیگر برایم هیچ معنایی نداشتند. دلم به کسی خوش بود که تمام احساسم را به یک تصمیم کبرا فروخت. دیگر دلم را به کسی خوش نکردم. دیگر دلم را به کسی خوش نکردم...

/ 4 نظر / 2 بازدید
مژده

...

روح

کبرا کيه؟؟ چه تصميمی داشته؟؟

نسيمو

ليلی قصه اش را دوباره خواند. برای هزارمين بار ومثل هر بار ليلی قصه باز هم مرد. ليلی گريست و گفت: ايکاش اينگونه نبود... خدا گفت: ليلی! قصه ات را دوباره بنويس. ليلی به قصه اش برگشت. اين بار اما نه به قصد مردن. که به قصد زندگی. و آن وقت به ياد آورد که تاريخ پر بوده از ليلی های ساده گمنام...

آزی

دلتو به من خيس می کنی؟ به اشکايی که با هم ريختيم؟