ژن های بلند قدی

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که متوسط قد هلندی ها در صد و پنجاه سال گذشته بیست سانتیمتر افزایش یافته. در همین مدت اما متوسط قد آمریکایی ها شش سانتیمتر بلند شده است. شرایط محیطی مانند مواد خوراکی و ورزش می توانند در بلند قد تر شدن نسل جدید موثر بوده باشند اما عوامل ژنتیکی در این فرایند حرف اول را می زنند. تا به حال حدود صد و هشتاد ژن کشف شده اند که مشخصه های قد را به نسل های بعدی منتقل می کنند. 

این پژوهش نشان می دهد که دز طول این مدت مردان هلندی که قد بلندتری داشته اند ازدواج کرده اند و بچه دار شده اند. نسل به نسل که پیش برویم دختران هلندی قد بلند تر شده اند و با پسرانی ازدواج کرده اند که از آنها بلند تر باشند. و به این ترتیب ژن های قد بلندی شانس بیشتری برای انتقال داشته اند و ژن های کوتاه قدی به تدریج از نسل های بعدی حذف شده اند و هلندی ها در هر نسل بلند تر از نسل قبل شده اند. و اما چرا این اتفاق در امریکا نیافتاده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در امریکا اتفاق برعکسی افتاده است و در صد و پنجاه سال گذشته مردان متوسط قد بیشتر از مردان بلند قد ازدواج کرده و بچه دار شده اند و برای ازدواج هم زن های متوسط و کوتاه قد را انتخاب کرده اند. و به این ترتیب در امریکا ژن های بلند قدی با سرعتی کمتر از هلند به نسل های بعدی منتقل شده اند.

موضوع این تحقیق از آن موضوعاتی است که مرا هیجانزده می کند و تا مدتها به فکر فرو می برد.  معیار های زیبایی شناختی در انتخاب جفت در هر جامعه ای می تواند مشخصه های ژنتکی نسل های آینده را تعریف کند. به گمان من اما این فرمول ها در جوامع پیشرفته تر مصداق پیدا می کند که آدمها برای انتخاب آزاد ترند. وقتی به ایران فکر می کنم می بینم تعداد آدمهایی که بالاجبار و به دلایلی جز سلیقه و انتخاب طبیعی شان ازدواج می کنند به مراتب بیشتر از آدمهایی است که انتخاب طبیعی شان بر اساس معیار های زیبایی شناختی شکل می گیرد. 

/ 0 نظر / 14 بازدید