دیگر از شادی یادم نمی آید..

دلم به اندازه این آسمان بی انتها گرفته..

/ 4 نظر / 2 بازدید
روح هستی

زندگی.. هر روز کسل کننده تر از دیروز...

موژان

خوب باش شادی...:( می خوای بیام تو کامنت دونیت فحش های خانوادگی بدم یکم سر حال بیای؟!!... واقعا باعث انبساط خاطره...[چشمک]

آزادو

قربون خودت و اون دلت بره دودو!

چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ پیمانه چو بشکست چه بغداد و چه بلخ می نوش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به غره آید از غره به سلخ