خاله خرسی!

اگر می دانستم بابت شکست عشقی که در زندگی خورده ام، تا ابد توسط دوستان "خاله خرسی" ام شماتت و تحقیر می شوم، آیا از تجربه آن اتفاق پرهیز می کردم؟ هرگز!

من نه از تجربیات جدید می ترسم نه از شکست احتمالی که در آنها خواهم خورد. معتقدم زندگی را باید مزمزه کرد، بعضی وقت ها شیرینی اش را و گهگاه تلخی هایش را. شکست ها و پیروزی ها مجموعه تجربیات زندگی اند که بعضی وقت ها باعث می شوند درد بکشی و پوست بیاندازی و بزرگ شوی،‌ و بعضی وقتها چنان کامت را شیرین می کنند که بفهمی زندگی ارزش گذراندن لحظه های سختش را دارد. مطمئنا تعریف شکست و پیروزی برای من و آنها با هم متفاوت است. بعضی ها نشستن بر روی کشتی و گذشتن آرام از آب را پیروزی می دانند، بعضی دیگر تن به دریا زدن و تا مقصد شنا کردن را پیروزی تعریف می کنند. اگر هرگز سراغ تجربه های جدید نروید می توانید بنا به تعریف هرگز شکست نخورید و این بزرگترین دستاورد زندگیتان باشد. می توانید هم به خاطر نداشتن حتی یک شکست در کارنامه زندگی تان به خودتان اجازه دهید که دیگران را قضاوت کنید ...

اگر می دانستم بابت شکست عشقی که در زندگی خورده ام، تا ابد توسط دوستان "خاله خرسی" ام شماتت و تحقیر می شوم، هرگز به جز "آب و هوا" راجع به موضوع دیگری با آنها صحبت نمی کردم. 

/ 0 نظر / 14 بازدید