ما همیشه کوتاهیم...

بچه که بودیم، با کوچکتر از خودمان که دعوایمان می شد، به ما می گفتند تو بزرگتری، تو کوتاه بیا، تو بزرگی کن، بخشش از بزرگان است و ما همیشه کوتاه می آمدیم. بزرگتر که شدیم اما، با بزرگتر از خودمان که اختلاف نظر پیدا می کردیم، می گفتند، سنش بیشتر است، بیشتر میداند، بی حوصله شده، احترامش را نگه دار، کوتاه بیا تو طاقتت بیشتر است و ما همیشه کوتاه می آییم...

/ 0 نظر / 2 بازدید