دلم می خواست در روزگار دیگری زاده می شدم، روزگاری که تمام سربازها یکصدا از دستور آتش سر باز می زدند! هیچکس ماشه را نمی چکاند، هیچکس دگمه بمب افکن را فشار نمیداد، حتی به قیمت کشته شدن خودش!

/ 0 نظر / 14 بازدید