وهم خاکستری...

ميان پله ها گم می شوم،

نميدانم کورسوی رنگ رنگ پنجره است يا نوای آرام و غم آلود زنی که می خواند،

اين ميان چيزی هست که تمام وجودم را تسخير می کند،

و مرا،

بی نياز به دو پای ناتوانم،

به گلستان نقش برجسته های چوبی ديوار ميبرد.

گويی زمستان آمده است.

گلهای يخزدهء خاموشی را ميبينم که بر قبر مردگان نهاده اند.

بی اختيار،رد پای زرد چرکمردهء غمناکی را دنبال ميکنم که پادشاهيِ طلائی درخشان را تداعی می کند.

و ميان ديوار،

آنجا که تمام رنگها در هم محو شده اند،

گم می شوم.

همه جا خاکستری است.

اينجا گورستان رنگهاست،ميان زمستانی گل آلود.

و اين ،خاکستريِ غمزده است که با صدای گرفته و ناتوان خويش، مرگ تمام رنگها را فرياد ميزند.

آنجا که تمام رنگها در هم محو می شوند،ميان گورستان خاکستری رنگهای نقوش ديوار،

گم می شوم.

و پله های سياه همواره صدايم ميکنند.

آه که پله های سياه چه ولعی دارند برای لگدکوب شدن.

و من هنوز می خواهم که ميان وهمِ مه گرفتهء خاکستری ،گم باشم.

/ 4 نظر / 2 بازدید
aras

مال کيه اين؟

violet

منم ميپرسم مال کيه؟واسه پست شنبه ات کلی نوشته بودم که اين پرشين بلا به جون گرفته نفرستادش ميگم منم کودک درونم خيلی قويه واسه همين هم با حالات بچه ها خيلی حال ميکنم هم با چيزهايی که اونا رو هيجان زده ميکنه

nazlie

«انديشه مکن که شانه هايت سنگين شود. انديشه مکن که از کشيدن بار ديگران ناتوانی. در شگفت می مانی از نيروی خويش در شگفت می مانی که به رغم ضعف خويش چه مايه توانايی....» به من که ثابت شد، اميدوارم که به تو هم ثابت شده باشه....

shahab

I: