خواب زن

خواب دیدم که پنجه در موهایت می کشم، پیر شده بودی. خواب زن چپ است، من زنم، پس تو هنوز جوانی. خواب دیدم مرده ای، پس باید، جایی هنوز، زنده باشی

/ 0 نظر / 29 بازدید