خوب که فکر می کنم می بینم زندگی، با تمام سختی هایش هنوز چیزهای زیبا زیاد دارد برای مشتاق کردنت. اگر اینجا که ایستاده ای هیچ نقطه روشنی نمی بینی، هیچ اشتیاقی در خودت نمی یابی و هیچ چیز به چشمت زیبا نمی آید، مطمئن باش که جای دیگر هم نمیتوانی این زیبایی ها را پیدا کنی. این زیبایی که از آن حرف می زنم قسمت کوچکش از محیط به چشم می آید و بیشترش از درون خود توست، از آن زاویه که به اتفاقات می نگری. 

/ 0 نظر / 2 بازدید