از دل برود هر آنکه از دیده برفت،

از روح و روان و اعصاب هم به همچنین...

/ 2 نظر / 2 بازدید
مژده

[متفکر]

مژده

[لبخند]