اندر حکایات تعلل در نوشتن رساله دکترا

نشستم سرانگشتی حساب کردم که الیزابت دوم، ملکه کنونی انگلستان، می شود نسل پنجم بعد از ملکه ویکتوریا و ملکه ویکتوریا هم می شود نسل پنجم بعد از ملکه ان که به سلطنت رسیده است. یعنی سه نفر از یازده پادشاه اخیر انگلستان زن بوده اند که می شود بیست و هفت درصد تعداد پادشاهان. در قانون پادشاهی انگلستان اگر پادشاه فرزند پسری نداشته باشد، سلطنت بعد از مرگش به بزرگترین دخترش می رسد. این مساله که این تعداد زن به سلطنت رسیده اند خودش قابل تامل است. به آن معنی که سلطنت را در انحصار فرزندان ذکور خانواده سلطنتی قرار نداده اند و تعداد قابل توجهی از پادشاهان هم بوده اند که به نداشتن فرزند پسر رضایت داده اند و به تولید بیشتر فرزند با زن های متعدد نپرداخته اند. دو سال پیش، ملکه الیزابت دوم رکورد طولانی ترین دوره سلطنت انگلستان را شکست که پیش از او متعلق به ملکه ویکتوریا با شست و چهار سال سلطنت بود. این سه زن در مجموع صد و چهل سال بر انگلستان سلطنت کرده اند که می شود چهل و چهار درصد از سیصد و پانزده سال سلطنت یازده پادشاه اخیر انگلستان. این به آن معناست که زن ها در منصب سلطنت انگلستان، هفده درصد بیشتر از مردها عمر کرده اند

/ 0 نظر / 17 بازدید